Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden van Draagtassen.com gevestigd te Amstelveen

Offertes
Alle offertes met bijbehorende prijzen zijn geheel vrijblijvend en dertig dagen geldig. Zij kunnen binnen tien dagen door Draagtassen.com worden herroepen.

Leveringen
Leveringen geschieden franco huis van de opdrachtgever vanaf orderbedrag €. 2.000,00. Levertijden gaan pas in na ontvangst en goedkeuring van drukbescheiden. De door Draagtassen.com opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Vrachtkosten gemaakt voor speciale leveringen zoals express vracht e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever. Draagtassen.com is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van haar artikelen.

Eigendom
Goederen geleverd door Draagtassen.com blijven altijd haar eigendom indien volledige betaling van haar vorderingen jegens koper uitblijft.

Toleranties
Draagtassen.com behoudt zich het recht om 25% naar boven of beneden af te wijken ten aanzien van aantallen bij een bestelling tot 5.001 st., 15% tot 10.999 st. en 10% vanaf 11.000 st.
Geringe afwijkingen ( < 5%) ten aanzien van kleur, maatvoering en dikte zijn geen reden voor afkeuring of reclame van de geleverde goederen.

Betaling
Betaling dient binnen 14 dagen netto na facturering te geschieden. Bij gedeeltelijke levering mag Draagtassen.com ook gedeeltelijk factureren. Bij betaling bij opdracht wordt de koper 1% betalingskorting toegestaan. Bij overschrijding van het betalingstermijn wordt 1.5% rente per maand (vanaf tien dagen na facturering) in rekening gebracht alsmede de eventuele incasso- en andere inningskosten.

Annuleringen
Alle kosten (winstderving, provisie, voorbereidingskosten) gemaakt door Draagtassen.com zijn voor rekening van de koper bij annulatie van een gegeven order. Annuleren kan alleen schriftelijk en aangetekend binnen acht dagen.

Reklame
Controle op de hoeveelheid en uiterlijke staat van de goederen geschiedt door afnemer. Bij eventuele manco’s moet binnen achtenveertig uur schriftelijk melding worden gemaakt bij Draagtassen.com. Andere reklames dienen binnen acht dagen schriftelijk ingediend te worden. Na deze periode van acht dagen behoudt Draagtassen.com zich het recht voor reklames niet meer in behandeling te nemen.

Stempels / cliché’s / drukbescheiden
Bij nieuwe of gewijzigde opdrukken zal Draagtassen.com een drukproef per post of email overleggen. Wordt hierop niet gereageerd binnen vier dagen na dagtekening dan wordt de verzonden drukproef als akkoord geacht. Draagtassen.com kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de door afnemer zelf aangeleverde drukbescheiden. Alle prijzen zijn altijd exclusief druk -voorbereidingskosten. Stempels en cliché’s blijven eigendom van Draagtassen.com mits door opdrachtgever zelf aangeleverd.

Overmacht
In geval van overmacht, werksluiting, vakantie, brand, bedrijfsstoring etc. behoudt Draagtassen.com zich het recht om gedeeltelijk of geheel niet te leveren, dit zonder enige aansprakelijkheid jegens koper te aanvaarden.

Orderbevestiging
Draagtassen.com erkent alleen hun eigen orderbevestigingen. Tegenorders worden niet geaccepteerd.

Draagwijdte leveringsvoorwaarden
Bij het opdrachtgeven voor een order erkent de opdrachtgever op de hoogte te zijn van -en gaat akkoord met bovenstaande leveringsvoorwaarden.

 

 
Copyright © 2017 - De verpakkingsspecialist | Algemene voorwaarden | Sitemap
Hosting and website creation by RGDTP.nl